Nahlásenie čísla

Podanie podnetu

Vyplnením formulára môžete nahlásiť telefónne číslo spoločnosti, ktorá vás neoprávnene
kontaktovala, priamo Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.
Úrad rád váš podnet preverí, a ak prišlo k porušeniu zákona, toto porušenie vyšetrí.

Podnet na regulačný úrad

Keďže si nie som vedomý súhlasu s kontaktovaním, ktorý by som udelil doluuvedenej spoločnosti, žiadam o prešetrenie protizákonného konania a vyvodenie zodpovednosti. Zároveň žiadam o informovanie o stave preverovania tejto záležitosti.

Vaše kontaktné údaje


Prosím, uveďte údaje pre regulačný úrad

Právnická osoba nemôže momentálne podávať podnety